Časopis "Policija i sigurnost"

Slika /pis/PiS.jpg
Časopis Policija i sigurnost izlazi kao tromjesečnik - četiri broja godišnje, neprekidno od 1953. godine.
Naslijedio je časopis koji je od 1953. do 1991. godine izlazio pod naslovom Priručnik za stručno obrazovanje radnika organa unutrašnjih poslova. Jedinstveni je časopis Ministarstva unutarnjih poslova u kojem se tijekom dugogodišnje povijesti objavljuju mnoge teme vezane za rad ministarstva i policije s  primarnim ciljem da se policijskim službenicima pruži praktična i stručna pomoć u rješavanju mnogih zadaća, no obrađivane su mnoge teme namijenjene široj javnosti. Riječ je o časopisu koji je uvršten u bibliografsku bazu podataka Ulrich's Periodicals Directory i Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library, a 2017. godine indeksiran je u Web of Science Core Collection, u citatnom indeksu Emerging Sources Citation Index (ESCI), što također svjedoči o njegovoj neporecivoj kvaliteti i korisnosti. Časopis donosi aktualne radove iz relevantnih disciplina na hrvatskom i engleskom jeziku, sa sažecima na engleskom jeziku. U travnju 2018. godine časopis je obilježio 65 godina izdavanja.


Uputa autorima

Policija i sigurnost objavljuje recenzirane znanstvene i stručne radove iz područja policije i policijske znanosti, kriminalistike, kaznenog materijalnog, procesnog i izvršnog prava, međunarodnog javnog i kaznenog prava, nacionalne sigurnosti, kriminologije, penologije, viktimologije, sudske medicine, forenzične psihologije i psihijatrije kao i srodnih grana (npr. povijest policije, forenzična antropologija, kriminalistička statistika i sl.). Također objavljuje radove koji ne podliježu recenzijskom postupku u rubrikama: Iz prakse za praksu, Policijsko postupanje i sudska praksa, Pogledi i mišljenja te Prikazi i osvrti.

Uredništvo prima neobjavljene radove i/ili radove koji nisu upućeni drugome radi objavljivanja. Tekst rada dostavlja se na disketi ili CD-u napisanom u Microsoft Wordu 6.0 ili novija verzija, zajedno s tri ispisa teksta u dvostrukom proredu, od kojih jedan ispis rada ne sadrži ime i prezime autora (koautora) i njegove (njihove) identifikacijske podatke. Tekst treba biti ispisan na formatu papira A4, pisan u Times New Roman, veličine slova (font) 12, s poravnatim obostranim marginama koje su sa sve četiri strane veličine 3 cm. Stranice teksta potrebno je numerirati na dnu stranice desno.

Opseg ukupnog rada ograničen je, u pravilu, do 17 autorskih kartica (1 kartica ima 1 800 znakova s prazninama ili ukupno 30 000 znakova s prazninama). Uredništvo zadržava pravo da rukopis prilagodi općim pravilima uređivanja časopisa.

U lijevom gornjem kutu naslovne stranice rada piše se puno ime i prezime autora (ili više njih, jedan pored drugog), a u napomenama ispod crte (fusnota) navodi se znanstveno-nastavno i/ili nastavno zvanje, naziv ustanove u kojoj autor(i) radi i njegova funkcija. Naslov rada se piše velikim tiskanim slovima po sredini stranice, te mora biti koncizan i informativan.

Nastavak rada, za recenzirane članke, sadrži sažetak, koji ne treba prelaziti više od 250 riječi, kojim se na skraćeni način predstavlja sadržaj članka, opći prikaz teme, metodologija rada, postavljene teze i sl. Ispod sažetka pišu se ključne riječi, ali ne više od šest ključnih pojmova.

Tekst članka koji podliježe recenziji dijeli se na uvod, razradu teme (koja se dijeli na poglavlja i potpoglavlja) i zaključak. Naslovi uvoda, poglavlja i zaključka pišu se velikim tiskanim slovima, a naslov potpoglavlja malim slovima. Ako je tekst popraćen slikama, grafikonima i drugim prikazima, ispod njih treba stajati njihova numeracija i njihov kraći opis sadržaja (legenda do dva retka). Napomena ispod crte (fusnota) koristi se za popratni komentar ili objašnjenje koji opsegom zadovoljava informativnost napomene. Podaci o citiranom tekstu ili pozivanje na tuđi rad pišu se na kraju teksta, ili u samom tekstu − u zagradi. Navodi se: prezime autora, godina izdanja, a ako se dio teksta citira, navodi se i broj stranice. [Primjerice, za pozivanje na tekst (Dujmović, 2003) ili citiranje teksta (Modly, 1996:53).]

Na kraju rada navodi se popis korištene literature poredane i numerirane po abecednom redu prezimena autora (ili prvog autora). Ako se koristilo više radova istog autora, oni se navode po kronološkom redu objavljivanja od kasnijeg prema ranijem.

Radovi se citiraju na sljedeći način:

a) iz knjige

Matković, H. (2006). Na vrelima hrvatske povijesti. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

Horvatić, Ž., Cvitanović, L. (1999). Politika suzbijanja kriminaliteta. Zagreb: MUP RH. 

b) iz članka

Solomun, D. (2006). Ekonomski aspekti nacionalne sigurnosti. Policija i sigurnost, 15(1-2), 1.-21. 

c) iz dijela knjige ili zbornika

Josipović, I. (1996). Pravni i politički aspekti nastanka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. U: Šimonović, I., Vukas, B., Vukmir, B. (urednici). Hrvatska i Ujedinjeni narodi. Zagreb: Organizator, 183.-196. 

d) iz diplomskog, magistarskog ili doktorskog rada ili disertacije
 
Pogačić, K. (2006). Zadaci, ovlasti i mogućnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u akcijama traganja za nestalim osobama.Diplomski rad. Zagreb: Policijska akademija, Visoka policijska škola. 

Ako se koristio rad objavljen na internetu, pored navedenih podataka potrebno je navesti punu adresu www stranice i dan kada je stranica korištena (npr. http://www.mup.gov.hr- 20. 12. 2006.).

Na kraju teksta prilaže se sažetak članka napisan u trećem licu i preveden na engleski jezik. Ispod sažetka navode se ključne riječiprevedene na engleski jezik. Za članke koji ne podliježu recenziji nije potrebno izraditi sažetak članka već samo naslov treba prevesti na engleski jezik.

Rukopise (koji se ne vraćaju) i dopise (koji pored ostalog sadrže: adresu autora, kontakt telefon i/ili e-adresu, OIB, broj žiro računa i naziv banke) Uredništvu se šalje na adresu: Policijska akademija, Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost, za časopis Policija i sigurnost, Avenija Gojka Šuška 1, 10 040 Zagreb, (sluzba.rpo-nkd@mup.gov.hr). Članci se ne honoriraju.
 

Pretplata

Godišnja pretplata za tuzemstvo na časopis Policija i sigurnost za fizičke osobe iznosi 120,00 kn, a za pravne osobe 240,00 kn.

Uplata na IBAN Državnog proračuna: HR1210010051863000160

model broj: HR63  s pozivom na broj primatelja: 7005-713-22365

Potvrdu o uplati potrebno je dostaviti na broj telefaksa: + 385 1/2426 419.