Kvaliteta visokog obrazovanja na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti

Slika /01_ilustracije/online-3412473.jpg

Pravilnici:

Vijesti:

 • Syllabusi svih nastavnih predmeta na e-obrazovanju (27.09.2023.)
U okviru aktivnosti osiguravanja kvalitete, cjeloviti syllabusi svih nastavnih predmeta preneseni su na digitalni sustav e-obrazovanja Veleučilišta. Syllabusi sadržavaju teme i ishode učenja pojedinih nastavnih cjelina, povezani su s ishodima učenja cijelog studija, detaljnim prikazom raspodjele ECTS bodova po pojedinim nastavnim aktivnostima, načinom provjere pojedinih ishoda učenja te razinom opterećenosti literaturom i drugim bitnim obilježjima neophodnima za kvalitetno izvođenje nastave. Ažurirani su prema stanju na nastavnim predmetima u ak. godini 2023/24. Ukupno je dostupno 86 syllabusa za prijediplomski studij i 39 syllabusa za diplomski studij, a sadrže oko 1.800 stranica. Syllabusi su dostupni na digitalnom sustavu e-obrazovanja Veleučilišta: https://e-obrazovanje.fkz.hr/course/view.php?id=1080

 
 • Izrada nove SWOT analize (25.09.2023)
Na Veleučilištu je krajem prošlog semestra započela izrada nove SWOT analize kao polazišnog dokumenta u procesu planiranja na temelju kojeg će biti izrađeni drugi akti i strateški dokumenti vezani za dugoročno planiranje i godišnji operativni plan. U izradu nacrta SWOT analize do sada su uključeni brojni dionici (nastavnici, studenti, vanjski suradnici i poslodavci) koji su iznosili niz korisnih prijedloga u području nastave, studijskih programa, znanstvenih istraživanja i drugih područja rada Veleučilišta. Dosadašnji prijedlozi su uključeni u nacrt koji će biti predstavljen na sljedećem Vijeću Veleučilišta. Možete upisati svoje prijedloge koji mogu doprinijeti kvalitetnijoj izradi nacrta na sljedećem obrascu:
https://docs.google.com/document/d/1RrmDMVWukg-6Wm5ogM68KbvhNrTYXUo3gjrq8CAFh80/edit
 
 • Održana Radionica o izradi SWOT analize (21.09.2023.)
Na Veleučilištu je 20. rujna 2023. održana Radionica o izradi SWOT analize. U uvodnom dijelu radionice predstavljeni se osnovni dijelovi i uloga SWOT analize, način izrade, otvorenost za uključivanje prijedloga svih sudionika te daljnja procedura nakon iznošenja prijedloga. Predstavljen je nacrt analize koji je bio dostupan za interno e-savjetovanje Veleučilišta i u koji su sudionici prije Radionice mogli upisivati svoje prijedloge, sugestije i područja koja smatraju potrebnim dodati u strukturu analize. Nakon uvodnog dijela otvorena je rasprava u kojoj su sudionici iznosili prijedloge vezano za područje nastave, znanosti, studijskih programa i međunarodne suradnje. Nakon Radionice nastavlja se daljnji rad na nacrtu SWOT analize prikupljanjem drugih prijedloga i sugestija, te će biti izrađena TOWS matrica kod odabira strategije daljnjeg djelovanja Veleučilišta.
 
 • Donesen novi Pravilnik o upravljanju rizicima (21.09.2023.)
 
Na 13. sjednici Vijeća Veleučilišta u ak. god. 2022/23. održanoj 20. rujna 2023. pod 4. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesen novi Pravilnik Veleučilišta o upravljanju rizicima kojim se reguliraju postupci upravljanja rizicima s ciljem umanjivanja štetnih ishoda i ostvarivanja pozitivnih rezultata. U Pravilniku su definirani osnovni pojmovi u sustavu upravljanja rizicima, vrste rizika (strateški, operativni), uspostavljen je sustav upravljanja rizicima, uvedena je obveza izrade procjene vanjskog i unutarnjeg konteksta, proces identifikacije rizika, propisane su prihvatljive metode identifikacije rizika, njihova procjena i postupanje po rizicima te proces dokumentiranja, edukacije i kontrole provedenih aktivnosti. Pravilnikom su uređena područja poduzimanja nadzornih aktivnosti i odgovornosti pojedinih subjekata u procesu s ciljem poboljšanja kvalitete Veleučilišta.

 
 • Sjednica Povjerenstva za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete (21.09.2023.)
Dana 20. rujna 2023. održana je četvrta sjednica Povjerenstva za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Veleučilišta. Članovi Povjerenstva za kvalitetu su raspravljali o rezultatima izvanredne ankete o iskazanom interesu u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta (NISpVU) za stručnim prijediplomskim studijem Kriminalistika koja je provedena u razdoblju od 5. do 14. srpnja 2023. godine. Nadalje su analizirani rezultati redovnih studentskih anketa u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023. putem ISVU sustava i godišnjih anketa studenata Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti, rezultati godišnjih anketa zaposlenika (nastavnog i nenastavnog osoblja), uključivši rezultate dopunjene ankete samovrednovanja rada nastavnika.
Ključan dio rada Povjerenstva koji predstoji je planiranje i realizacija ostalih aktivnosti predviđenih Akcijskim planom naknadnog poboljšanja i praćenja u skladu s preporukama iz vanjskog audita za razdoblje od 2023. do 2025. (priprema novog Pravilnika o provođenju anketa, izrada Plana stručnog usavršavanja članova Povjerenstva itd.), izrada godišnjeg izvješća i donošenje plana aktivnosti za akademsku godinu 2023./2024.
 
 • Donesen novi Pravilnik o postupku izrade i izmjene studijskih programa (21.09.2023.)
 
Novi Pravilnik Veleučilišta o postupku izrade i izmjene studijskih programa jednoglasno je donesen na 13. sjednici Vijeća Veleučilišta u ak. god. 2022/23. održanoj dana 20. rujna 2023. pod 2. točkom dnevnog reda. Nacrt pravilnika je upućen na sjednicu nakon 60 dana internog e-savjetovanja na Veleučilištu. U Pravilniku je detaljnije uređen postupak predlaganja i mijenjanja studijskih programa na Veleučilištu, pri čemu su propisane veće ovlasti za sve dionike u fazama od predlaganja do predaje konačnog prijedloga, te utjecaj anketa i drugih oblika sugestija na potrebu izmjene. Novim Pravilnikom je u većoj razini povezan sustav osiguravanja kvalitete s postupkom izmjena studijskog programa, detaljnije su uređene uloge pojedinih subjekata u predlaganju i pripremanju prijedloga te je uvedena potreba periodične revizije, osuvremenjivanja programa i kontinuiranog praćenja kvalitete. Propisana su načela u postupku izmjena te obveza održavanja tematskih sjednica o izmjenama.
 
 • Donesen novi Pravilnik o vanjskim suradnicima (21.09.2023.)
 
Na 13. sjednici Vijeća Veleučilišta u ak. god. 2022/23. održanoj 20. rujna 2023. pod 3. točkom dnevnog reda jednoglasno je donesen novi Pravilnik o vanjskim suradnicima kojim se opsežnije regulira način predlaganja i angažiranja vanjskih suradnika, uvjeti koje moraju ispunjavati u odnosu na vrstu nastave u kojoj sudjeluju, način vrednovanja njihovog rada te obveze i etički standardi kojih se moraju pridržavati tijekom suradnje. Vanjske suradnike će se uvoditi u nastavu korištenjem prilagođenih postupaka upoznavanja sa studijem i uz odgovarajuću organizaciju nastave, pri čemu može biti korišten sustav sličan mentorskom i unaprijed pripremljeni materijali. Suradnici će sudjelovati u edukacijama i postupcima održavanja kvalitete na Veleučilištu, te će studenti ocjenjivati njihov rad kroz razne vrste anketiranja. Uključivanje suradnika u sustav osiguravanja kvalitete doprinosit će aktivnostima tog sustava.  

 
 • Donesena nova Politika kvalitete Veleučilišta (29.08.2023.)
Nova Politika kvalitete Veleučilišta jednoglasno je donesena na 12. sjednici Vijeća Veleučilišta u ak. god. 2022/23. održanoj dana 28. kolovoza 2023. pod 2. točkom dnevnog reda. Nacrt Politike kvalitete je upućen na sjednicu nakon 60 dana internog e-savjetovanja na Veleučilištu. U politici kvalitete opsežnije su navedene aktivnosti i područja na koja će Veleučilište biti strateški usmjereno s ciljem poboljšavanja kvalitete. Navedene aktivnosti će biti polazište za druge dokumente koji će biti doneseni s ciljem osiguravanja kvalitete. Politika kvalitete Veleučilišta dostupna je na sljedećoj poveznici: https://policijska-akademija.gov.hr/pravilnici-i-odluke/1391
 
 • Novi Pravilnik Veleučilišta o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete (29.08.2023.)
Novi Pravilnik Veleučilišta o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete jednoglasno je donesen na 12. sjednici Vijeća Veleučilišta u ak. god. 2022/23. održanoj dana 28. kolovoza 2023. pod 3. točkom dnevnog reda. Na sjednicu je upućen nakon 60 dana internog e-savjetovanja. Novi Pravilnik ima cilj poboljšati operacionalizaciju sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta, osobito u odnosu na uspostavljanje procesa i naknadnih procedura za praćenje sljedivosti, definiranje odgovornosti unutarnjih i vanjskih dionika, uređivanje odnosa prema internom auditu kvalitete, reguliranje načina izbora članova povjerenstva, uspostavljanje procedure prenošenja dokumenata i definiranje uloga svih dionika u postupku osiguravanja kvalitete.
Pravilnik Veleučilišta o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete dostupan je na sljedećoj poveznici: https://policijska-akademija.gov.hr/pravilnici-i-odluke/1391
 
 • Novi Protokol Veleučilišta o postupanju po rezultatima studentskih anketa (28.08.2023)
Na 12. sjednici Vijeća Veleučilišta u ak. god. 2022/23. održanoj 28. kolovoza 2023. pod 4. točkom dnevnog reda donesen je Protokol Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti o postupanju po rezultatima studentskih anketa. Protokol uređuje postupak prema nastavnicima na temelju prosječnih ocjena iz rezultata anonimnih studentskih anketa koje se periodično provode preko digitalnog sustava ISVU.
 
 • Provedeno studentsko anketiranje u ljetnom semestru (26.05.2023.)
Veleučilište je 25. svibnja 2023. dovršilo provedbu studentskih anketa koja se anonimno provode preko digitalnog sustva ISVU o nastavi i nastavnicima te o informatičko-tehničkoj opremljenosti i administrativnim djelatnostima. Nastavnici mogu ostvariti uvid u rezultate ankete na svojem profilu na Nastavničkom portalu sustava ISVU. 
 
 • Akcijski plan za poboljšavanje kvalitete Veleučilišta (18.04.2023.)
Na 7. sjednici Vijeća Veleučilišta održanoj 18. travnja 2023. pod 2. točkom dnevnog reda usvojen je Akcijski plan naknadnog poboljšanja i praćenja preporuka za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete iz vanjskog audita za razdoblje od 2023. do 2025. godine. U Akcijskom planu predviđene su aktivnosti za sve preporuke stručnog povjerenstva prema načelima mjerljivih kvantificiranih pokazatelja uspješnosti (SMART). Mjere navedene u Akcijskom planu usmjerene su na razvoj kontinuirane sposobnosti izgradnje i implementacije sustava osiguravanja kvalitete. Cilj je razvijanje kulture kvalitete kao integriranog sustava stavova i procedura za postizavanje najviših razina kvalitete u svim djelatnostima Veleučilišta te uz predanost i uključivanje svih dionika. Nacrt Akcijskog plana je razmatran na većem broju radnih sastanaka s unutarnjim i vanjskim dionicima čije sugestije su utjecale na revidiranje i poboljšanje pojedinih prijedloga. Akcijski plan je dostupan na portalu e-obrazovanja Veleučilišta:https://e-obrazovanje.fkz.hr/pluginfile.php/84370/mod_resource/content/1/Akcijski%20plan%20VKJS.pdf