Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti sudjelovalo na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji IEEE MeditCom 2023

Profesor Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti izv.prof.dr.sc. Krunoslav Antoliš nastupio je na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji IEEE MeditCom 2023 (Institut inženjera elektrotehnike i elektronike - Međunarodna mediteranska konferencija o komunikacijama i umrežavanju 2023) u Dubrovniku

Prezentirao je rad na temu „Percepcija pacijenata o sigurnosti podataka u zdravstvu" u okviru radionice pod nazivom „Prva Internet radionica o kibersigurnosti u zdravstvu“. U nastupu je istaknuo kako razvoj znanosti i medicinske tehnologije, posebice digitalizacija, dovodi do sve većeg broja zdravstvenih podataka o pacijentima, koji se dijele između liječnika i zdravstvenih djelatnika. 

U nastupu je prezentirao istraživanje, koje analizira percepciju pacijenata o sigurnosti njihovih zdravstvenih podataka u različitim aspektima, kao što su podaci o zdravstvenom stanju, lijekovima koje koriste, nalazima te općim osobnim podacima. 

Opsežnim istraživanjem provedenim u klinikama opće medicine, od strane tima ravnateljice Gospićkog doma zdravlja, mag. med. techn. Dubravke Jakšetić, doktorantice na studiju Strateški komunikacijski menadžment, Sveučilišta Alma Mater Europaea u Mariboru, rezultati pokazuju kako većina pacijenata vjeruje da su podaci o njihovom zdravlju koje posjeduju liječnici, medicinske sestre i drugi zdravstveni djelatnici sigurni. Također, većina pacijenata ima povjerenje u sigurnost podataka koje daju zdravstvenim radnicima.  

Međutim, pacijenti pokazuju manje povjerenja u informacije koje se prenose usmeno ili šalju unutar zdravstvenog informacijskog sustava, jer po njihovom mišljenju postoji zabrinutost zbog moguće zlouporabe njihovih podataka.

Jedan od najznačajnijih čimbenika u primjeni informatike unutar zdravstvenog sustava je pitanje njegove sigurnosti, što predstavlja visok stupanj integriteta podataka, njihovu povjerljivost i vrlo strogo definiranu dostupnost na strogo određenim razinama, što onda osigurava potrebno povjerenje pacijenata i očuvanje privatnosti njihovih zdravstvenih podataka.

Ovakav pristup u izgradnji informacijskih sustava u zdravstvu značajno doprinosi njihovoj sigurnosti i smanjuje mogućnost kriminalnih aktivnosti povezanih s osjetljivim medicinskim podacima.  

Pisane vijesti