Časopis "Policija i sigurnost"

Slika /pis/PiS.jpg
Časopis Policija i sigurnost izlazi kao tromjesečnik - četiri broja godišnje, neprekidno od 1953. godine.
Naslijedio je časopis koji je od 1953. do 1991. godine izlazio pod naslovom Priručnik za stručno obrazovanje radnika organa unutrašnjih poslova. Jedinstveni je časopis Ministarstva unutarnjih poslova u kojem se tijekom dugogodišnje povijesti objavljuju mnoge teme vezane za rad ministarstva i policije s  primarnim ciljem da se policijskim službenicima pruži praktična i stručna pomoć u rješavanju mnogih zadaća, no obrađivane su mnoge teme namijenjene široj javnosti. Riječ je o časopisu koji je uvršten u bibliografsku bazu podataka Ulrich's Periodicals Directory i Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library, a 2017. godine indeksiran je u Web of Science Core Collection, u citatnom indeksu Emerging Sources Citation Index (ESCI), što također svjedoči o njegovoj neporecivoj kvaliteti i korisnosti. Časopis donosi aktualne radove iz relevantnih disciplina na hrvatskom i engleskom jeziku, sa sažecima na engleskom jeziku. U travnju 2018. godine časopis je obilježio 65 godina izdavanja.


Uputa autorima

Opće informacije

Policija i sigurnost objavljuje recenzirane znanstvene i stručne radove iz djelokruga rada policije, područja policije i policijske znanosti, kriminalistike, kaznenoga materijalnog, procesnog i izvršnog prava, međunarodnoga javnog i kaznenog prava, nacionalne sigurnosti, kriminologije, penologije, viktimologije, sudske medicine, forenzične psihologije i psihija- trije te srodnih grana (povijesti policije, forenzične antropologije, kriminalističke statistike i sl.). Također objavljuje radove u rubrikama: Iz prakse za praksu, Policijsko postupanje i sud- ska praksa, Pogledi i mišljenja, Prikazi i osvrti i Studentski radovi. Prije objave znanstvenih i stručnih radova provodi se postupak dvostruke anonimne recenzije. Radovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku.

Uredništvo prima neobjavljene radove i/ili radove koji nisu upućeni drugome radi objavljivanja. Tekst rada napisan u Microsoft Wordu dostavlja se e-mailom na policija.i.sigurnost@mup.hr ili na CD/DVD-u ili USB-u na adresu:
 
Policijska akademija
Služba za nakladničko-knjižničnu djelatnost i Muzej policije
Avenija Gojka Šuška 1, 10 040 Zagreb
 

Priprema rada

Opseg ukupnog rada ograničen je, u pravilu, na 20 autorskih kartica (1 kartica ima 1800 znakova s prazninama, što znači da rad treba imati ukupno oko 36 000 znakova s praznina- ma). Uredništvo zadržava pravo da rukopis prilagodi općim pravilima uređivanja časopisa.

U lijevome gornjem kutu naslovne stranice rada piše se puno ime i prezime autora (ili više njih, jedan uz drugoga), a u napomenama ispod crte (fusnotama) navodi se znanstve- no-nastavno i/ili nastavno zvanje, naziv ustanove u kojoj autor(i) radi i njegova funkcija. Naslov rada piše se velikim tiskanim slovima po sredini stranice te mora biti koncizan i informativan.

Nastavak rada, za recenzirane članke, sadrži sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku, koji ne treba prelaziti 250 riječi i kojim se ukratko predstavlja sadržaj članka, opći prikaz teme, metodologija rada, postavljene teze i sl. Ispod sažetka pišu se ključne riječi, ali ne više od šest ključnih pojmova.

Tekst članka dijeli se na: uvod, razradu teme (koja se dijeli na poglavlja i potpoglavlja) i zaključak. Naslovi uvoda, poglavlja i zaključka pišu se velikim tiskanim slovima, a naslovi potpoglavlja malim slovima. Ako je tekst popraćen slikama, grafikonima i drugim prikazi- ma, ispod njih treba stajati njihova numeracija i kraći opis sadržaja (legenda do dva retka). Napomena ispod crte (fusnota) služi za popratni komentar ili objašnjenje koji opsegom zado- voljavaju informativnost napomene.

Citiranje

Podaci o citiranom tekstu ili pozivanje na tuđi rad pišu se na kraju teksta ili u samom tekstu − u zagradi. Navodi se: prezime autora, godina izdanja te broj stranice ako se dio teksta citira [primjerice, za pozivanje na tekst (Dujmović, 2003) ili citiranje teksta (Modly, 1996:53)].

Na kraju rada navodi se popis literature poredane i numerirane po abecednom redu prezimena autora (ili prvog autora). Ako je više radova istog autora, oni se navode po krono- loškom redu objavljivanja od novijega prema starijemu.

Radovi se citiraju na sljedeći način:
 
  1. iz knjige
Matković, H. (2006). Na vrelima hrvatske povijesti. Zagreb: Golden marketing – Teh- nička knjiga.
Horvatić, Ž., Cvitanović, L. (1999). Politika suzbijanja kriminaliteta. Zagreb: MUP RH.
 
  1. iz članka
Solomun, D. (2006). Ekonomski aspekti nacionalne sigurnosti. Policija i sigurnost, 15(1–2), 1.–21.
 
  1. iz dijela knjige ili zbornika
Josipović, I. (1996). Pravni i politički aspekti nastanka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. U: Šimonović, I., Vukas, B., Vukmir, B. (urednici). Hrvatska i Ujedinjeni narodi. Zagreb: Organizator, 183.–196.
 
  1. iz diplomskog, magistarskog ili doktorskog rada ili disertacije
Pogačić, K. (2006). Zadaci, ovlasti i mogućnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u akcijama traganja za nestalim osobama. Diplomski rad. Zagreb: Policijska akademija, Visoka policijska škola.


Ako se autor koristio radom objavljenim na internetu, uz navedene podatke potrebno je navesti punu adresu internetske stranice i dan kada je stranica pregledana (npr. https://mup.gov.hr/ – 20. 03. 2019.).

Sažetak

Na kraju teksta prilaže se sažetak članka napisan u trećem licu i preveden na engleski jezik. Ispod sažetka navode se ključne riječi prevedene na engleski jezik. Za članke koji ne podliježu recenziji nije potrebno izraditi sažetak članka, već samo naslov treba prevesti na engleski jezik.

Podaci o autoru

Rukopisi (koji se ne vraćaju) i dopisi (koji među ostalim sadrže: adresu autora, telefon za kontakt i/ili e-adresu, OIB, broj žiro računa i naziv banke) Uredništvu se šalju na adresu:

Policijska akademija, Služba za nakladničko-knjižničnu djelatnost i Muzej policije, za časopis Policija i sigurnost, Avenija Gojka Šuška 1, 10 040 Zagreb, (policija.i.sigurnost@mup.hr).


Instructions to authors

General information

The journal Policija i sigurnost” (Police and Security) publishes reviewed scientific and professional papers from the field of police science and law enforcement, criminal inves- tigation, substantive criminal law, criminal procedure law and correctional law, internation- al public and criminal law, national security, criminology, penology, victimology, forensic medicine, forensic psychology and psychiatry and related fields (the history of the police, fo- rensic anthropology, criminal investigation statistics etc.). The journal also publishes papers in the columns: From practice to practice, Police procedures and Court practice, Views and Opinions, Reviews and Comments and Student’s papers. Before scientific and professional articles are published they are subjected to double-blind peer review process. Articles are published in Croatian and English.

The Editorial Board accepts manuscripts which have not been published and/or submit- ted elsewhere. The manuscript written in Microsoft Word format should be sent to the e-mail address: policija.i.sigurnost@mup.hr or on CD/DVD or USB stick to the following address:

Policijska akademija
Služba za nakladničko-knjižničnu djelatnost i Muzej policije
Avenija Gojka Šuška 1, 10 040 Zagreb

Manuscript preparation

A manuscript should have up to 36 000 characters with spaces. The Editorial Board reserves the right to edit the manuscript according to general rules of journal editing.

The full name of the author (or multiple authors, separated by a coma) should be print- ed at the left-top corner of the first page, and their research-teaching and/or teaching title, the name of the institution and their position should be written in the footnote. The title of the paper should be written in capital bald letters in the centre, and it should be concise and informative.

Furthermore, the manuscript to be reviewed, should contain an abstract in Croatian and English, not exceeding 250 words, which summarizes the contents of the article, a general review of the topic, the methodology of work, the hypothesis, etc. The abstract is followed by keywords, not more than six.

A manuscript, should contain an introduction, a body (divided into headings and sub- headings) and a conclusion. The titles of the introduction, headings and conclusion should be written in capital letters, and the subheadings titles should be written in small letters. If there are pictures, graphs and other graphic illustrations within the text, the number and the caption should be written below (legend up to two lines). Footnotes are used for additional comments or explanations.

Citing references

Information on citing references or quoting directly from the text is written at the end of the text, or within the text – in parentheses. The citing reference should include the author’s surname, the year of publication, and if the part of the text is quoted directly from the text, also the page numbers should be mentioned. [For example, for citing a reference (Dujmović, 2003) or quoting (Modly, 1996:53).]
At the end of the manuscript there should be a list of references numbered and listed in alphabetical order of authors’ names. If more than one item by a specific author is cited, they should be listed chronologically (the latest first).

Types of references are as follows:
  1. to a book
The author’s surname, initials. (year of publication). Title. Place of publication: Pub- lisher.
e.g. Cormack, D. (2000). The Research Process in Nursing. Oxford: Blackwell Pub- lishing Ltd.
 
  1. to an article in a journal
The author’s surname, initials. (Year of publication). Title of article. Title of journal, Volume number and (part number), Page numbers of contribution.
e.g. Turnbull, F. (2007). Acupuncture for Blood Pressure Lowering. Circulation, 115(24), 3048-3049.
 
  1. to a book chapter or conference proceedings
The author’s surname, initials. (Year of publication). Title of article. In: The editor’s surname, initials. (editors). Title of the book or of the proceedings. Place of publication: Publisher, pages.
e.g. Josipović, I. (1996). Pravni i politički aspekti nastanka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. In: Šimonović, I., Vukas, B., Vukmir, B. (editors). Hrvatska i Ujedinjeni narodi. Zagreb: Organizator, 183.-196.
 
  1. to unpublished theses
Rozenblit, J. W. (1985). A conceptual basis for model-based system design. PhD thesis. Detroit: Wayne State University.
 
  1. to web sites
With all the above mentioned information it is necessary to write a full address of the web page and the access date, e.g. ‒ accessed 12 July 2007).

Abstract

An abstract at the end of the manuscript should be written in the 3rd person singular and translated into English. The abstract is followed by keywords also translated into English. Abstracts are not required for those articles which are not sent to peer review. Only title of the article should be translated into English.

Information about the author

Manuscripts (non-returnable) and letters (which, among others, containing: the au- thor’s address, telephone number and/or e-mail address, personal identification number, giro account number and the bank’s name) should be sent to the Editorial Board to the following address:

Policijska akademija, Služba za nakladničko-knjižničnu djelatnost i Muzej policije, for the journal Policija i sigurnost, Avenija Gojka Šuška 1, 10 040 Zagreb, (policija.i.sigurnost@mup.hr).
 

Pretplata

Godišnja pretplata za tuzemstvo na časopis Policija i sigurnost za fizičke osobe iznosi 120,00 kn, a za pravne osobe 240,00 kn.

Uplata na IBAN Državnog proračuna: HR1210010051863000160

model broj: HR63  s pozivom na broj primatelja: 7005-713-22365

Potvrdu o uplati potrebno je dostaviti na broj telefaksa: +385 1 2426294.