Razvoj policijskog obrazovanja

Slika /06_nakladnistvo/Razvoj pol.jpg
Razvojni segment Službe usredotočen je prije svega na osiguravanje kvalitete nastavnih programa, seminara i tečajeva vezanih za policijsko obrazovanje. S ciljem razvoja i usavršavanja policijskog obrazovanja, unutar Službe provode se sljedeće aktivnosti:
 
  • istraživanje indikatora kvalitete policijskog obrazovanja
  • pedagoško-instruktivni uvid u nastavu
  • rad s nastavnicima, praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća
  • stručno osposobljavanje i usavršavanje nastavnika, instruktora i predavača te savjetodavna potpora.

Konkretno, Služba provodi evaluacije nastavnih programa, seminara i tečajeva kojima procjenjuje stupanj zadovoljstva polaznika načinom pristupa pojedinoj temi i obradom sadržaja. Pomoću upitnika, koji se sastavljaju za svaki program posebno, moguće je dobiti konkretne objektivne pokazatelje o tome koje dijelove pojedinih programa polaznici smatraju dobro obrađenima, a za koje misle da bi ih trebalo poboljšati. Izvješća sa statistički obrađenim pozitivnim i negativnim povratnim reakcijama polaznika dostavljaju se ustrojstvenim jedinicama koje provode program kako bi ga mogle poboljšati za idući naraštaj/skupinu polaznika.
Godine 2017. na taj je način provedena evaluacija školske prakse, a 2018. evaluiran je kompletan nastavni program Policijske škole „Josip Jović“, uključujući teorijski i praktičan dio nastave te domski odgoj. Do kraja ove godine, pak, bit će provedena evaluacija više tečajeva Službe za stručno usavršavanje i specijalizaciju te evaluacije školske prakse i cjelokupnoga nastavnog programa Policijske škole „Josip Jović“.
Jednako tako, Služba ulaže u stručno osposobljavanje i usavršavanje nastavnika, instruktora i predavača te im pruža savjetodavnu potporu. Oblici i metoda rada u sklopu pedagoške potpore jesu:
 
  • individualni tretmani i rad u malim skupinama
  • pedagoške radionice
  • ogledna predavanja i AV snimanja
  • e-kolegiji.