Održan Okrugli stol „Rad policije u manjinskim zajednicama – naglasak na romske zajednice“

Na Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“ održan okrugli stol „Rad policije u manjinskim zajednicama - naglasak na romske zajednice“

Jučer, 18. travnja 2024. godine, povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma, na Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“ održan je Okrugli stol „Rad policije u manjinskim zajednicama - naglasak na romske zajednice“ 
 
Cilj okruglog stola bio je, kroz otvorenu raspravu različitih dionika i prezentaciju primjera dobre prakse u Hrvatskoj i Sloveniji, doprinijeti ostvarivanju vizije Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, doprinijeti boljem razumijevanju uloge različitih institucija važnih za manjinske i romske zajednice, ali i unaprijeđenu postupanja i pristupa policije u radu u manjinskim, multietničkim i multikulturnim zajednicama.
 
Okupljen je široki krug vrlo kompetentnih uvodnih govornika i panelista kroz čija izlaganja su prezentirana različita iskustva i perspektive, prije svega same romske zajednice, lokalnih zajednica, akademske zajednice, sustava socijalne skrbi i u konačnici Ministarstva unutarnjih poslova i policije.
 
Uvodni govornici bili su predstavnici krovne institucije Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, akademske zajednice i Ministarstva unutarnjih poslova koji su prezentirali ključne javne politike u području zaštite prava nacionalnih manjina, važnost uloge akademske zajednice i pristupa utemeljenih na znanstvenim dokazima te neizostavne međuresorne suradnje.
 
Dr.sc. Aleksa Đokić, voditelj Službe za prava nacionalnih manjina u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH sudionicima okruglog stola pružio je sveobuhvatan prikaz europskih i nacionalnih javnih politika usmjerenih na socijalnu uključenost Roma u Republici Hrvatskoj. Kontinuitet politika postoji još od 2003. godine, a posebno je naglasio neophodnost višedimenzionalnosti takvih politika, koje su opće, ali i ciljane te prvenstveno fokusirane na lokalne zajednice. Objasnio je postupak donošenja Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine koji se temeljio na analizi postojećih strateških dokumenata, izvješća o provedenim mjerama, analizi lokalnih projekta, ali i na provedenom istraživanju u romskim kućanstvima, relevantnim institucijama (škole, vrtići, centri za socijalnu skrb i sl.) i s ključnim figurama u romskim zajednicama u 12 županija Republike Hrvatske. Radna skupna definirala je, a Vlada RH donijela Nacionalni plan sa 6 posebnih cilja te nizom mjera i strateških projekta.

Prof dr.sc. Gorazd Meško, voditelj Katedre za kriminologije Fakulteta za sigurnosne znanosti Sveučilišta u Mariboru prezentirao je rezultate dva istraživanja provedena u Sloveniji fokusirana na rada policije u manjinskim zajednicama. Projekt „Sigurnost u lokalnim zajednicama - usporedba ruralnih i urbanih zajednica“ obuhvaća longitudinalno istraživanje koje se provodi od 2006. godine na području 24 općine i 24 policijske postaje. Istraživanje obuhvaća parcijalne studije specifičnih problema i perspektiva u lokalnim zajednicama (devijantnost, kriminalitet i društvena kontrola) te je provedeno 2006., 2011., 2017. i 2022. godine. Također, prezentirani su i rezultati pilot projekta viktimizacijske studije provedenog na području općine Kočevje u suradnji s lokalnom samoupravom i policijom. Istraživanje je provedeno 2022. godine na dva uzorka, romskom i neromskom stanovništvu općine Kočevje vezano uz percepciju kriminaliteta i sigurnosti, ocjeni rada policije i spremnosti pomaganju žrtvama. Temeljem istraživanja definirano je 29 preventivnih mjera iz perspektive romskog i neromskog stanovništva koje su polazište za rad policije, ali i cjelokupne zajednice općine Kočevje.
 
Žarko Katić, državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova u svom obraćanju istaknuo je važnost okupljanja šire stručne javnosti koja pruža različite uvide u aktualne društvene probleme. Naglasio je važnost teme ovog okruglog stola, kojom se i sam bavio tijekom svoje profesionalne karijere,  zbog nacionalnih i međunarodnih politika usmjerenih jačanju položaja nacionalnih manjina u okviru države. U tom kontekstu potvrdio je ulogu Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ koja ispred Ministarstva unutarnjih poslova pruža platformu za okupljanje i razmjenu znanja i iskustva u različitim područjima, a posebno u području sigurnosti. Nastavno, potaknuo je sve sudionike okruglog stola da ustraju  u širenju znanja o bitnim društvenim temama te Policijsku akademiju „Prvi hrvatski redarstvenik“ obvezao na ostavštinu pisane riječi o temama ovog okruglog stola, ali i drugim bitnim temama iz djelokruga rada policije i Ministarstva unutarnjih poslova.
 
U nastavku okruglog stola održane su rasprave u okviru dva panela. Prvi panel „Položaj Roma u društvu - važnost međuresorne suradnje“ okupio je paneliste iz lokalne samouprave, akademske zajednice i socijalne skrbi:
 • prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović, v.d. pročelnice Odsjeka za sociologiju, Fakultet hrvatskih studija,
 • Andrea Krznar, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Međimurje,
 • Gregor Košir, zamjenik načelnika općine Kočevje,
 • dr.sc. Stjepan Gluščić, profesor Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti.
 
Panelisti su pružili sudionicima okruglog stola svoje perspektive i primjere dobre prakse usmjerene na uključivanje romanske zajednice u društvo. Istaknuta je važnost sustavnih politika, međuresorne suradnji i vrlo dobre umreženosti svih društvenih dionika u ostvarivanju punih prava manjinskih i romskih zajednica. Posebice je istaknuta važnost pristupa koji su utemeljeni na znanstvenim spoznajama, koji su posebice usmjereni na lokalna područja i koja odgovaraju pojedinim i specifičnim romskim zajednicama. Kao najvažniji segment rješavanja problema paneli su apostrofirali punu uključenost pripadnika romski zajednica u svaku aktivnost koja se provodi, uključivanje pripadnika romske zajednice u odgojne i obrazovne procese u najranijoj dobi te edukaciju i obrazovanje kako romskog tako i većinskog stanovništva na svim razinama.
 
Drugi panel „Rad policije u romskim zajednicama“ bio je fokusiran na ulogu i rad policije u multikulturnim i multietničkim zajednicama, kao i na proces ciljanog privlačenja i odabira budućih policijskih službenika te edukaciju policijskih službenika za rad u manjinskim zajednicama. Okupljeni su panelisti s bogatim iskustvom rada policije u manjinskim zajednicama, provođenju ciljanih policijskih obrazovnih programa te provođenja procesa privlačenja i odabira kandidata za policijski posao:
 • Vladimir Faber, savjetnik ministra unutarnjih poslova,
 • Josip Ćelić, načelnik Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“,
 • Manuel Vesel, voditelj Centra za istraživanja i društvene vještine Policijske akademije Republike Slovenije,
 • Mario Abram, načelnik Policijske postaje Kočevje,
 • Renato Kalanjoš, policijski službenik Policijske postaje Prelog.
Konstruktivna i zanimljiva rasprava pružila je uvid u dosadašnje projekta i napore policije u romskim zajednicama te odgovore na pitanje kako da policija, kao javni servis svih građana, pruži najbolji odgovor na zahtjeve i potrebe romske zajednice. Panelisti su zaključili kako policija treba vrlo blisko surađivati sa pripadnicima romske zajednice, izgraditi povjerenje koje će dovesti do boljeg međusobnog razumijevanja i rješavanja problema te izraženijeg legitimiteta policije. Kao rješenja su ponudili, sustavno i ciljano policijsko obrazovanje temeljeno na novim spoznajama i potrebama terena, projektni, suradnički pristup u rješavanju problema, ali ciljano privlačenje pripadnika romske nacionalne manjine u sustav policijskog obrazovanja i policijsku službu. Za posebnu dodanu vrijednost ovom panelu zaslužan je policijski službenik Renato Kalonjoš koji je, kao pripadnik romske nacionalne manjine, prenio svoje osobno iskustvo odabira policijske profesije, obrazovanja u Policijskoj školi „Josip Jović“ i rada u multietničkoj zajednici.
 
S ciljem utvrđivanja smjera za daljnje promjene i unaprjeđenja rada policije u multietničkom i multikulturnom okruženju doneseni su sljedeći zaključci:
 1. Uspostavljen je dobar okvir djelovanja definiran Nacionalnim planom za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine te će se njegovom operacionalizacijom doprinijeti i približavanju Ciljevima održivog razvoja UN-a, posebno u segmentu  uključiva društva, pristup pravdi za sve i izgradnji učinkovitih, odgovornih i uključivih institucija.
 2. U traženju najboljih pristupa u rješavanju problema manjinskih zajednica neophodna je uključenost akademske zajednice kroz istraživanja koja trebaju osigurati objektivne i znanstveno utemeljene  spoznaje.
 3. Multidisciplinarni i multisektorski pristup širokog kruga relevantnih dionika uz poboljšanu koordinaciju povećava vjerojatnost ostvarivanja dobrih rezultata i napretka u kvaliteti života u manjinskim zajednicama.
 4. Projekti uključivanja romske djece u odgojno-obrazovne programe u najranijoj dobi pokazuju dobre rezultate u njihovom osobnom razvoju te doprinose socijalnoj uključenosti.
 5. Međunarodna suradnja  omogućava uvid u primjere dobre prakse i učinkovitiji pristup utemeljen na dokazano dobrim rješenjima.
 6. U području privlačenja budućih kandidata za policijsku službu potrebno je još više približiti se manjinskim zajednicama, učinkovitije informirati i motivirati mlade iz manjinskih zajednica za prijavu u selekcijski postupak.
 7. U promociji policijske službe za mlade Rome, potrebno je, u većoj mjeri, osloniti se na Vijeća i udruge romske nacionalne manjine.
 8. Mladima, koji su zainteresirani za policijsku službu, potrebno je omogućiti kvalitetnu pripremu, uz pomoć policijskih instruktora, kako bi zadovoljili tražene uvjete.
 9. U sve razine policijskog obrazovanja potrebno je integrirati sadržaje, temeljene na novim spoznajama i potrebama lokalne zajednice, koji će podići kvalitetu policijskog rada u multietničkom i multikulturnom okruženju.
 10. Kako bi različitost postala temeljna vrijednost i obilježje policijske kulture, policijskim kadetima potrebno je omogućiti i učenje, ali i praktičan rad u takvom okruženju.


Stranica