Pedagoška i andragoška potpora

Ovaj segment djelatnosti Službe usredotočen je prije svega na osiguravanje kvalitete programa specijalizacije, stručnog osposobljavanja, usavršavanja i policijskog treninga. S ciljem razvoja i usavršavanja policijskog obrazovanja, unutar Službe provode se sljedeće aktivnosti:
 
  • istraživanje indikatora kvalitete policijskog obrazovanja
  • pedagoško/andragoško-instruktivni uvid u nastavu
  • rad s nastavnicima, praćenje i vrednovanje obrazovnih postignuća
  • stručno osposobljavanje i usavršavanje nastavnika, instruktora i predavača te savjetodavna potpora.

Konkretno, Služba provodi evaluacije nastavnih programa, seminara i tečajeva kojima procjenjuje stupanj zadovoljstva polaznika načinom pristupa pojedinoj temi i obradom sadržaja. Pomoću upitnika, koji se sastavljaju za svaki program posebno, moguće je dobiti konkretne objektivne pokazatelje o tome koje dijelove pojedinih programa polaznici smatraju dobro obrađenima, a za koje misle da bi ih trebalo poboljšati. Izvješća sa statistički obrađenim pozitivnim i negativnim povratnim reakcijama polaznika dostavljaju se ustrojstvenim jedinicama koje provode program kako bi ga mogle poboljšati za idući naraštaj/skupinu polaznika.

Služba na taj način provodi evaluaciju tečajeva i seminara Službe za cjeloživotno obrazovanje i smještajno-obučne centre Valbandon i Dramalj te evaluaciju školske prakse i cjelokupnoga nastavnog programa Policijske škole „Josip Jović“.

Jednako tako, Služba ulaže u stručno osposobljavanje i usavršavanje nastavnika, instruktora i predavača te im pruža savjetodavnu potporu. Oblici i metoda rada u sklopu pedagoške i andragoške potpore jesu:
 
  • individualni tretmani i rad u malim skupinama
  • pedagoške i andragoške radionice
  • ogledna predavanja i AV snimanja
  • e-kolegiji.