Pravila KIC-a

Knjige i ostala knjižnična građa mogu se dati na posudbu izvan KIC-a ili na korištenje u prostorijama KIC-a (u čitaonici).

Rijetke knjige, knjige tiskane prije 1960. godine, priručnici, periodičke publikacije te zaštićeni fond ne posuđuju se izvan prostorija KIC-a.

Korisnik može odjednom posuditi do tri knjige na rok od 30 dana.

Za potrebe izrade diplomskog, magistarskog ili drugog pisanog rada te zahtjeva struke korisnik može posuditi i više knjiga odjednom, a rok posudbe se može dogovorno produžiti.

Svaki korisnik dužan je posuđenu građu pomno čuvati od svakog oštećenja ili gubitka. Posuđenu građu dužan je vratiti u određenom roku.

U slučaju da korisnik ne podmiri svoje obveze prema KIC-u, ne može nastaviti ostvarivati svoja korisnička prava.

Svaki korisnik koji ošteti ili izgubi knjigu ili drugu knjižnično-informacijsku građu, dužan je KIC-u naknaditi štetu.

Naknada se može sastojati u vraćanju iste knjige ili građe.
Korisniku se može odobriti vraćanje druge knjige ili građe koja se odredi dogovorom.

Vrijednost naknade knjige ili druge građe određuje se prema nabavnoj cijeni nove knjige u trenutku vraćanja, odnosno u trenutku naknade.

Knjižničar pismeno ili usmeno opominje korisnike koji na vrijeme ne vrate knjigu ili drugu knjižničnu građu.

Ako korisnik-djelatnik i tada ne vrati knjigu, o tome će se pismeno izvijestiti nadležni rukovoditelj ustrojstvene jedinice.